į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus » Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

Ši duomenų apsaugos politika taikoma internetinei platformai www.darbusaugoskonsultacijos.lt („Svetainė“), kurią valdo UAB „DARBŲ SAUGOS KONSULTACIJOS“, adresas: Kauno g. 31, LT-59147, Prienai, Lietuvos Respublika. Daugiau informacijos apie tai, kaip galima su mumis susisiekti, rasite šios duomenų apsaugos politikos 6 punkte.

Į jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. Jūsų asmens duomenų neparduosime ir nenuomosime. Visus duomenis rinksime, laikysime ir tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Mūsų svetainėje teikiamos paslaugos gali veikti tik mums renkant, laikant, perduodant, trinant ir (arba) kitaip naudojant su jumis susijusius specifinius duomenis. Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, tokią kaip jūsų vardas, pavardė, telefono numeris ar elektroninio pašto adresas.

Šioje duomenų apsaugos politikoje aprašoma, kuriuos jūsų Duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos Tvarkome, kai naudojatės mūsų Svetainėje teikiamomis paslaugomis. Šioje duomenų apsaugos politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie jūsų Duomenų apsaugą, ypač – apie jums įstatymu užtikrinamas teises.

Ši duomenų apsaugos politika papildo bendrąsias taisykles („Taisyklės“), kurios sudaro jūsų susitarimo su UAB „DARBŲ SAUGOS KONSULTACIJOS“ dėl naudojimosi Svetaine pagrindą („Susitarimas dėl naudojimosi“). Esant neatitikimams tarp Taisyklių ir duomenų apsaugos politikos, taikomos pastarojo dokumento nuostatos.

2. Kokius Jūsų duomenis tvarkome?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija:

 • vardas
 • pavardė
 • telefono numeris
 • elektroninio pašto adresas

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių:

Mes galime gauti informaciją apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras Feisbuko tinkle.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.

3. Kaip naudojame Jūsų informaciją?

Naidojame surinktą informaciją nurodytais tikslais:

 • Užregistruoti Jus, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiamomos paslaugomis, pvz. mokymai.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu (siųsti naujienlaiškius, reklaminius skelbimus, siųsti pranešimus apie taikomas akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, paslaugas ir prekes.
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu.

Jūs turite teisę nesutikti, ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais tikslais.

4. Mūsų veiksmai Jūsų informacijos apsaugai?

Asmens duomenis saugojame nuo neleistino naudojimo, praradimo ir pakeitimų. Kad apsaugotume renkamą informaciją, naudojame fizines ir technines priemones.  Jūsų duomenis saugosime 3 metus  po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis, tuomet duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atkurti.

5. Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti  apie savo duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis;
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus;
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, esant vienai iš teisėtų priežasčių;
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite rašyti elektroninį laišką adresu arba skambinti telefonu (informacija nurodyta 6 punkte) ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros, nenurodydami nesutikimo motyvų.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu arba el. paštu (nurodyta 6 punkte).

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

6. Mūsų kontaktinė informacija

Jei turite klausimų dėl Jūsų duomenų tvarkymo Jums naudojantis svetaine ar klausimų dėl Jūsų teisių, prašome susisiekti:

UAB „DARBŲ SAUGOS KONSULTACIJOS“

Kauno g. 31, LT-59147 Prienai, Lietuva

dskonsultacijos@gmail.com

8 670 73205